تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - پروانه شكارآری یانه؟
 
شکارپرنده درشهرستان میانه
یکشنبه 28 دی 1393 :: نویسنده : حسین شاه محمدی
ازآغازحیات برروی كره زمین قانون طبیعت براساس شكار وصید نوشته شده است.

گروهی ازجانوران شكارچی بوده وگروهی شكار وجنگ بین این دوقصه پایداری حیات را روی كره زمین نوشته است.انسان نیزازاین قاعده مستثنی نبوده وازاول پیدایش به عنوان موجودشكارچی تكامل یافته وبدون آن قادربه ادامه حیات نبود.طی تكامل وباپیشرفت علم ،كم كم انسان استفاده ازابزاررایادگرفته وبه كشاورزی روی آوردو وابستگی خودرا ازشكاركمترنموده وامنیت غذائی خودرابهبودبخشیدكه نتیجه آن توسعه بی رویه جمعیت شد.زمانی كه تعدادانسانها ازچندمیلیون نفربیشترنبود،بشرنیزبه مانندسایرجانداران جزءای ازاكوسیستم محسوب می شد ونقشی دربرهم زدن تعادل آن نداشت ولی به مرور زمان با پیشرفت علم وتكنولوژی برگسترش جمعیت انسانی افزوده شد وبهره برداری بیش ازظرفیت اكوسیستم ها آغازشدوتعادل محیط زیست به هم ریخت به طوریكه مجبورگردید برای تداوم زندگی خوددست به مدیریت آن بزندودوره ای جدیدآغازشد.دراین دوره دیگرنیازی نبودتابرای تامین غذا متكی به شكارباشدونقش شكاردرتهیه غذا ازخیلی جوامع حذف شد،هرچندخانواده هایی دربرخی نقاط زمین هنوزهم برای تامین قسمتی ازغذای خود وابسته به شكارهستند.بااین وجودعشق وعلاقه به شكار هنوزدرنهاد درصدقابل توجهی ازجامعه باقی مانده وبه شكل شكارورزشی وتفریحی  نمودیافته است كه طرفداران ومنتقدین خاص خودرادارد،عده ای شكارراعمل ناپسند وناشی ازنوعی خوی وحشیگری انسان می دانند ودرمقابل عده ای طرفدارآن بوده وعشق وعلاقه وافری به آن داشته وآن رانوعی ارتباط با روح لطیف طبیعت می دانند.اینجانب معتقدم عقیده تعدادكثیری به یك پدیده دلیل بردرستی آن نیست و انزجارعده ای كثیربه یك پدیده دلیلی برمنزجربودن آن است واین دلایل عقلی منطقی وعلمی بدورازتعصبات كور قضیه است كه پدیده فوق راتحلیل می كند.شكارچی واقعی حسابش ازشكاردزدان وحیوان آزارها جدااست.شكارچی واقعی خودعاشق طبیعت وحیات وحش است وتداوم عشق وعلاقه خودرادرتداوم پایداری محیط زیست وحیات وحش می بیند بطوریكه شاهدهستیم اغلب برنامه های حفاظت ازحیات وحش توسط شكارچیان استارت زده شده وبه طورمثال كانون شكاركه بعدا تبدیل به سازمان محیط زیست شدتوسط شكارچیان  وقت تشكیل شدكه نقش زیادی درجلوگیری ازانقراض حیات وحش ایفا نمود.

پدیده شكاروشكارچی گری به عنوان صنعتی پرسوددرتمامی كشورهای جهان جزء واقعیت انكارناپذیربوده ودرآمد حاصل ازآن به میلیاردها دلار بالغ می گردد وهیچ كشوری سعی درنفی آن ننموده، بلكه بامدیریت صحیح ازجنبه های اشتغال ، ورزش وتوریسم ، سودقابل توجهی بدست می آورندوحتی باسودحاصل ازآن برنامه های حفاظت ازحیات وحش ومحیط زیست رابه نحو احسن ادراه می كنندوگونه های درمعرض انقراض راحفظ می نمایند.

شكاراصولی وبرنامه ریزی شده مانندبرداشت محصول ازمزرعه وصیدآبزیان از دریا می باشد.طبق اصول اكولو‍ژیك برداشت ازیك جمعیت جانوری وگیاهی براساس نوع گونه می تواند طوری صورت گیرد كه درصدی ازآن برداشت شودبدون آنكه لطمه ای برجمعیت گونه باتوجه به توان نگهداری محیط زیست بزند.

اغلب مردم فكرمی كنند درصورت حفاظت كامل یك گونه یا یك محیط زیست تعداد حیوانات آنقدرزیاد می شودكه ازسروكول هم بالا می روند!درصورتیكه هراكوسیستم ظرفیت خاص خودراداشته وعوامل زیادی درتنظیم جمعیت یك گونه نظیرغذا،قلمرو،دشمنان طبیعی ،آب وهوا ،بیماری و...دخیل بوده وبرداشت قسمتی ازجمعیت هیچگونه لطمه ای به آن وارد نمی كند.برای مثال درسالهای پیش به دلیل بیماری آنفولانزای پرندگان سه سال پروانه شكارپرنده صادرنشد،سال چهارم كه پروانه داده شدهمه فكرمی كردندآن سال كوههای شهرمان همه جاپرازپرنده خواهدبوددرصورتیكه هیچ تفاوتی باسالهای قبل مشاهده نشد.تاهمین چندسال پیش كه تعداد شكارچی درشهرمان درحدتوان منطقه بودهرسال كه به شكارمی رفتیم احساس می كردیم نسبت به سال قبل وضعیت شكاربهتراست واین درحالی بود كه همه ساله تعدادزیادی كبك شكارمی شد،ولی متاسفانه بازیادشدن سلاح ،مخصوصا درسالهای اخیرباورودسلاحهای قاچاق به كشوردرسطح كلان واعطای مجوزبه آنها به یكباره تعداد شكارچیان چندین برابر سالهای قبل شدومیزان برداشت ازظرفیت وتوان بازسازی جمعیت پرنده ها بیشترگردیدوشكاركه منحصربه فصل شكاربودبامجوزدارشدن افرادبی صلاحیت ومخصوصا بومی مناطق به بهاروتابستان وشكاركومه وشبانه(باچراغهای LED) كشیده شد.مقصراین وضعیت شكارچیان مجازنبودند.شكارچی واقعی توصیف خاص خودرادارد،شكارچی عاشق طبیعت وحیات وحش است ،چون تداوم عشق وعلاقه خودرادرتداوم آن می بیند.شكارچی واقعی حاضراست برای علاقه وعشق خودازمخارج زندگیش بزندوهزینه های آن را تامین نمایدولی شكاركش اینگونه فكرنمی كندبرای اوگوشت مهم است وبرای بدست آوردن آن دررقابت با زمان است ومعتقداست اگربه این زودی برداشت نكنم دیگربرای برداشت چیزی نخواهدماند.درسالهای قبل عده ای معتقدبودندهزینه های شكاروخریدتفنگ بایدپایین باشدتااین ورزش مخصوص افرادخاص نباشدوادامه این تفكرباعث ترویج تولیدسلاحهای ارزان وقاچاق سلاح شد،درحالیكه اگركسی به ورزشی علاقه مندباشدبایستی هزینه های آن راتقبل كندوهرورزشی راهمه كس توان پرداختن به آن نیست .بسیارافرادی رامی شناسم كه باوجوددرآمدپایین به خاطرعشق وعلاقه خوداسب گران قیمت یا تفنگ گران خریده وهزینه آن راتقبل می كنند.

متاسفانه درسالهای اخیربرخی بانیت های بعضا سیاسی به جای مدیریت صحیح شكار به مانند سایركشورهای پیشرو،سعی درحذف صورت مسئله نموده وبااستفاده ازاحساسات عده ای تازه به دوران رسیده وبی تجربه علمی وعملی شكارچی راروانی ،جلادو...معرفی نموده وتمام بی كفایتی خودرا درحفاظت ازمحیط زیست به گردن شكارچیان می اندازندوآنهارامسئول ازبین رفتن حیات وحش ،خشك شدن دریاچه ها،بیابانی شدن كشور،آلوده گی رودخانه ها و...معرفی می كنند.این افرادنیزتصوری كه ازحیوانات دارند كارتونهای بانی خرگوشه است كه دارای احساسات فراانسانی هستند!وبراساس آن حقوق یكسانی برای حیوان وانسان قائل می شوندوجالب است دراین نوع تفكرنیزگزینشی عمل كرده وبرای برخی حیوانات دلسوزی می كنند وبرخی رامانند موش مستحق مرگ می دانند وبرخی رامستحق به دندان كشیدن دررستوران وبرخی رامستحق صیدازدریاها.برای خانم وآقایی كه دربهترین نقطه شهر تهران زندگی می كند كشته شدن سگ ولگرد فاجعه بوده وهزاران انتقادوناسزا رادررسانه ها وسایتها نثارشهرداریها می كنند ولی برای كسی كه ازهمان سگها كیست هداتیك گرفته وچندین بارزیرچاقوی جراحی رفته ودست آخرفوت شده ویاكودكی كه صبح پای پیاده عازم مدرسه است وموردحمله آن سگ قرارمی گیرد حكایت نوع دیگری است.برخی هاحتی پا رافراترازاین قرارداده وبه برنامه های كنترل آفات نیزحمله كرده وازبین بردن آفاتی نظیركلاغ ،گرازو...راكه به علت برهم خوردن تعادل محیط زیست كه خودعامل آن هستند،و جمعیت شان به شدت افزایش یافته وازآفات مهم كشاورزی گردیده اند راغیرانسانی جلوه می دهند.مطالعات رفتاری جانوران نشان می دهداكثرحیوانات تابع مطلق غرایض بوده ومانندانسان خودآگاهی ندارندواحساسات آنها مطلقا غریضی وجهت حفظ بقای نسل تكامل یافته است، ولی این نیزمجوزی برای حیوان آزاری نمی باشد.حیوان آزاری تعریف خودرا داشته وشكار وحذف برخی جانواران به خاطر تزاد بامنافع انسان ،حیوان آزاری محسوب نمی شود.حیوان آزاری شكنجه حیوان بدون دلیل خاص جهت لذت اززجر حیوان می باشدكه درافرادبیمارروانی مشاهده می شود.همچنان كه حذف برخی انسانها ازجامعه به خاطر به مخاطره انداختن زندگی دیگران وسلب امنیت قتل محسوب نمی شود.بنابراین وقتی انسانها به عنوان اشرف مخلوقات مجبوربه مدیریت جوامع بشری هستند حق مدیریت حیات وحش ومحیط زیست خودرا دارندوبدون این مدیریت بقای انسان هم به مخاطره خواهدافتاد.

هیچ شكی وجودندارد حیوان دوستی صفت نیك وپسندیده است ودرصورتیكه معقولانه درجهت رفاه ومنافع بشری باشدتاثیرزیادی درسلامت روحی وروانی جامعه دارد.برخی شكارچیان را انسانهای قصی القلب می شناسند درصورتیكه برعكس،شكارچی واقعی بدلیل انس با طبیعت انسانهایی باروح لطیف بوده واغلب آنها ازحیوانات نگهداری وبسیارحیوان دوست هستندوهمیشه ازبرنامه های حفاظت ازوحوش طرفداری وحمایت مادی ومعنوی می كنندواكثرسازمانها وبرنامه های حفاظت ازحیات وحش توسط شكارچیان استارت زده شده است. به هرحال شكارچیان كشورما هم مانندسایركشورها دارای حق وحقوقی هستند وبایستی به آن احترام گذاشته شودوبرنامه های عملی جهت مدیریت آن به اجرا گذاشته شود.ممنوعیت صرف شكاربااین همه اسلحه قانونی ،غیرقانونی وقاچاق مجوزدارشده وآنهم دردست عده ای كه باروح شكارچیگری كوچكترین آشنایی ندارندنه تنها مشكلی راحل نمی كند بلكه عرصه رابرشكاردزدان بازترنموده وبه علت عدم حمایت شكارچیان واقعی وحتی هدایت آنها به شكارغیرقانونی مشكلات حیات وحش صدچندان شده ومانندسنگ گرانی خواهدشدكه دیوانه ای درچاه انداخته.

جهت حفظ وپایداری حیات وحش وتداوم شكار وشكارچیگری كه جزء ای ازسنت ایرانیان ازقدیم بوده وخواهدبودپیشنهاداتی به شرح زیردارم كه امیداست بابحث وتبادل افكاراساتیدوشكارچیان،مسئولین وحامیان محیط زیست كاملتر وبه مرحله اجرابرسد:

1-كلیه سلاحهایی كه ازمبادی غیرقانونی خریداری شده وجوازحمل صادرشده، جمع آوری وتبدیل به كارت نگهداری شوندودرصورتیكه متاقضی مالیات وحق كمرك آن را پرداخت نماید تبدیل به جوازحمل شودتاحقوق خرداران سلاح مجازهم ازاین وادی تامین شود.

2-كلیه دارندگان جوازحمل سلاح شكاری ،جهت صدوروتمدید دفترچه شكاركه قیمت آن نیزبایستی بسیاربالاترازقیمت فعلی باشد،برای دریافت آن ازمحیط زیست ملزم به گذراندن دوره سه روزه وقبولی ازدوره باشندوهرپنچ سال یكباربایستی این كارتكرارشود.

3-جهت برگزاری دوره ها ازامكانات جهادكشاورزی وسایراركانها بامدیریت بخش خصوصی استفاده شودكه هزینه های دوره واساتیدراازخودمتقاضان می توان تامین كرد.بدیهی است سرفصل های دوره ها بایستی به خوبی طراحی وتعریف شود چنانچه شخص بعدازطی دوره با مباحث اسلحه ،اهمیت حیات وحش وجوانمردی درشكارآشنا شود وبایستی امتحانات آن بسیارجدی وسفت وسخت باشد.

4-فصول وتعدادمجازشكار ومبلغ مجوز بایستی با توان منطقه تعریف شودوشكارجنبه اقتصادی برای فردشكارچی نداشته باشد.

5-قانون شكارغیرمجاز وجریمه های آن باید بازدارنده تعریف شود.

6-قسمتی ازحق الكشف شكارغیرمجاز به محیط بان درگیرپرداخت شود ودرمحیطبانان انگیزه لازم جهت برخوردبامتخلفین ایجادشود.

7-قوانین لازم جهت امنیت شغلی محیط بانان تصویب شودودیگرشاهدحكم قصاص وزندان برای شكاربانانی كه بامتخلف مسلح درگیرمی شوندنباشیم.

8-برای خریدسلاح ومهمات مالیاتی درنظرگرفته شود ومبالغ آن باجریمه ها ودرآمدهای صدورپروانه مستقیما به حساب محیط زیست واریزودرجهت حفاظت وتكثیرحیات وحش هزینه شود.

9-انجمن وتشكلهایی باهمكاری ادارات محیط زیست شهرستانها ومردم ایجاد وازپتانسیلهای آن درراستای حفاظت وفرهنگ سازی بهره برداری شود.

10-رشته های تیراندازی درشهرستانها باحمایتهای دولتی ایجادشود.

11-كارهای فرهنگی بیشتری درخصوص حمایت ازمحیط زیست ازطریق رسانه ها ،ادارات ومدارس انجام شود وادارات محیط زیست شهرستانها به موزه های تاریخ طبیعی تجهزشده وجهت بازدیدوآموزش مردم ومدارس ازآنها استفاده شود.

حسین شاه محمدی

كارشناس زیست شناسی ،شیلات ومحیطزیست

زمستان 1393

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 22 شهریور 1394 21:51
جناب آقای شاهمحدی عنوان نمودن مطالب این چنینی از طرف جنابعالی توهین به شعور شکارچیان میانه و کسانی است که از شما و دوستانتان شناخت دارند.
پر واضح است که در سایه ارتباطات شما و گروهتان با پرسنل اداره محیط زیست میانه صدور پروانه صید و شکار و اصولا قوانین محیط زیست بر شما تعریف ومعنی نگردیده وبه قول خودمان شما از هفت دولت آزاد بوده و تاقته جدابافته تشریف دارین!
لطفا بیشتر از این درد دلمان را زیاد ننمائید.
حسین شاه محمدیجناب؟اولا سلام .دوما من با دوستان که نمی دانم کدامش را می گویی کاری ندارم وهرکس مسئول اعمال خویش است.بنده کی قانون شگنی کردم تا دوستان محیط زیستی هم لطف کنن وآشنایی بدهند!ظاهرا دلت ازجای دیگری پر است ویا تخلف کردی وماموران به وظیفه خودعمل کردند.کجای مطلب علمی با علم جنابعالی همخوانی ندارد!ویا خدایی نکرده باشعوربرخی ها نمی خواند؟!درضمن رابطه بنده با محیط زیست دوستی مبنی برسوء استفاده نبوده است .هرکس شناختی ازبنده داشته باشدمی فهمدهمیشه جهت خدمت وکمک به دیگران آماده ام ولی ازکسی کمک نخواسته ام.
یکشنبه 23 فروردین 1394 00:15
سلام جناب شاه محمدی از مطالب سایتتون خیلی استفاده کردم.اما با بعضی از فرمایشات حضرتعالی مخالفم.مگر محیطبان معصوم هست یا ورای قانون خدا که اول عاری ازخطا باشد و دوم اگر کسی را کشت قصاص یا حداقل محاکمه منصفانه نشود؟چند درصد محیطبانها چشم بر روی خطای دوستان میبندند خدا وکیلی راست و حسینی بفرمایید.خدا گواه هست تمام عالم و آدم از محیطبان طرفداری می کنند بی قید و بی شرط.ببخشید اگر پر حرفی کردم.موفق و پیروز باشید.آرش از شیراز
حسین شاه محمدیسلام-اگربادقت مطالب بنده راخوانده باشید،بنده نگفته ام شكاربان معصوم است!ولی نیروهای مسلح تابع قانون خاصی هستند.مثلا اگرماموری حین ماموریت بادزدی درگیرشودودزدكشته شودقتل عمدحساب نمی شودوطبق قانون بكارگیری سلاح باماموررفتارمی شودولی آیادرموردشكاربانان اینگونه رفتارمی شود؟.همانطوركه نوشته ام قتل عمددرقوانین تمام كشورها تعریف خاص خودرادارد.قتل عمدیعنی قتلی باانگیزه ونقشه قبلی .آیا درگیری براساس وظیفه كاری ودفاع ازخودقتل عمداست؟!!!
شنبه 11 بهمن 1393 09:27
سلام جناب اقای شاهمحمدی دقیقا موافق نظر شما هستم سازمان محیط زیست با این کارش جز ممانعت شکار برای شکارچیان مجاز کاری به پیش نمیبره بنده امسال چندین بار شاهد شکار شدن کبک و... توسط شکارکش ها بوده ام که عموما با سلاح غیر مجاز و افراد محلی مادرت به این کار میکردند. به طور یقین عرض میکنم از هر 1000 شکار غیر مجاز بیش از دو یا سه نفر دستگیر نمیشوند به هرحال کم شدن حیوانات قابل شکار فقط با شکار ارتباط ندارد جمعیت همه حیوانات از جمله شکاری وغیر قابل شکار چرنده پرنده کم شده است استفاده از کودها افت کشها چرای بیش از ظرفیت مراتع توسط حیوانات اهلی همه و همه باعث کم شدن جمعیت کلیه حیوانات کردیده وسازمان محیط زیست با این عمل و رسانه ای کردن برخورد یوزها با خودروها حمله خرسها دادن امار کشته شدن حیوانات دستگیری شکارچیان غیر مجاز فقط میخواهد سرپوشی باشد بر علت کم شدن حیوانات سازمان محیط زیست که امار و اطلاعات دقیق از حیوانات قابل شکار ندارد ان قدرت اجرایی که باید دارا باشد چنان که فرمودید شکاربان در یک عمل قانونی حکم اعدام برایش صادر شده بود پس کسی را مقصر نمیدانند جز شکارچیان مجازی بله ندادن جواز شکار کاری به پیش نمیبرد جز جلب نظر افکار عمومی انانی که معنی شکار را فقط کشتن میدانند. با این کار نه شکار بیشتر میشه نه شکارمتوقف با تشکر ار مطالب علمی شما جناب اقای شاهمحمدی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب