تبلیغات
شکارپرنده درشهرستان میانه - خاطره ازاولین روزفصل شکارسال92!!!
 
شکارپرنده درشهرستان میانه
جمعه پیش ازآن روزهای زیبای پاییزی بودکه انسان آرزوی زدودن آن رابرای همیشه ازذهن خوددارد!

! باورنماییداگرچرب زبانی  وحس مسئولیت دوستان نبودسرشکارچی تبریزی شکافته وسرسرخ پسرروستایی بردارمجازات بود.صبح زودبه خیال یک روز فراموش نشدنی بعدازاخذ  پراوانه ازروزقبل  باواریز60000تومان وبافشنگهای 3500تومانی وبنزین 700تومانی عازم شکارگاه چندین ساله خودشدیم که حدود20سال است هفته های اول فصل شکار رابه آنجا می رویم.بعدازرسیدن  به علت ذوق وشوقی که بچه ها بعدازهشت ماه خانه نشینی داشتندودیدن شکارچیان سحرخیزتری که ازتبریزآمده بودندوالبته بااعتراف به کمی قلقلکی که به جانمان افتادسریع وسایل وتفنگ را رابرخودسوار وراهی کوه شدیم وبه همه توصیه نمودیم تاچندکیلومتری روستای پایین دست نزدیک نشویدکه حال حوصله شنیدن ناسزا ندارریم!تازه چندصدمتری ازماشینها دورنشده بودیم که چندجوان جهت خوش آمدگویی باچوب دستی که چه عرض کنم چماق دشمن کش واردمعرکه شدندوشروع به رجزخوانی وتهدیدکشت کشتار وآتش خودرو وقتل غارت نمودندبه ناچارمراجعت نمودیم ودرمسیربه مهمانان تبریزی نیزندا دادیم برگردید که اینجا قانون نیزچاره سازنیست وکتاب قانون نیزازترس این جوانان شجاع دل عاری ازمغ ازترسش نوشته هایش رافراموش میکند.تاما برسیم دوست باتدبیرمان باچرب زبانی  ودادن کلی آدرس دوست وآشنا از روستای فوق وتوضیح قانون قصاص و...کمی در آن غیورمردان  آرامش ایجادوبه آتش تندشان لیوانی آب ریخته بود.تااینکه بیچاره تبریزیها رسیدندکه گویی باران بنزین بر سرچماقدارها باریدن گرفت وبه سمت دشمن فرضی تسلیم شده، چنان یورش بردندکه اگر وساطت ما نبود، می افتاد اتفاقی که نبایدمی افتاد. بیچاره ها چنان ترسیدندکه به حالت فرارکف خودروپژورابه سنگ کوبیدندوتوانستندبودن آسیب جانی وکمی آسیب مالی ازمهلکه بگریزند.جالب است دروسط گیروداریکی ازدوستان  به پاسگاه محل زنگ زدند ومامورین عزیزفرمودندچون فعلاجرمی واقع نشده مانمیتوانیم دخالت کنیم! وجالبترازآن نیزاین است که همان لحظه یادخاطره چندسال پیش افتادم که به خاطرشکایت دروغ  یک باغدارکه نمی خواست ما درآن محل شکارکنیم ومزاحم خماری بعدازتریاک وی نشویم باآن قیافه تابلوش مدت دوسال مارادرراهروهای دادگاه اسیرکردوبعدازناتوانی درمحکومت ما،باقیافه پیروزمندانه حاکی ازاذیت هفت نفرانسان باشخصیت وحتی پدرپیردوست عزیزمان دادگاه راترک نمود.

خلاصه روزاول شکارزهرمارشدوبا دلخوری دوستان ناچارمراجعت نمودیم امروزنیزشنیدم درمنطقه دیگربایورش محلی ها دست یکی ازشکارچیان دروسط کارزارشکسته است .به هرحال سال پیش درقسمت پایین نوشته های وبلاگم که  اگرحوصله خواندن داشته باشید پیش بینی این روزها راکرده بودم عزیزان قاچاقچی سلاح که صدها صدها بااهل واعیال خود موردتشویق قرارگرفته اند وشدندصاحب چیزی که صلاحیت داشتنش رانداشتندبه من وشما رحم نمی کنند.آنها خودرامالک کل منطقه زیست خودتاتیرس کمان آرش می دانندوحال که صاحب سلاح شده اندکبکهای شماره0وپنچ نیزمال آنهاست!وما دزدآن کبکهاومتجاوز به حریم مایملک آنها .هدف ازگفتن این دردنامه این است که  باتدبیربه صحراعازم شوید.  نه شکارونه حق حقوق قانونی ارزش این بی قانونی رانداردکه خودرابه نافرجام بیندازید ودرگیرافرادی شویدکه مغزشان برسرچوب دستیشان قراردارد.آرامش خودراحفظ وبه هیچ وجه درگیرنشویدوفقط ازطریق قانون پیگیرحقوق خودباشید.همین ها فرداموردلطف بیشتری ازطرف محیط زیست قرارگرفته وبدون پروانه وبادفترچه  شکار جدیدالصدور5هزارتومانی باشجاعت بیشتری واردمعرکه خواهندشدومسئولین محیط زیست نیزفارغ ازدست دادن حیات وحش وحق وحقوق شکارچیان واقعی عقده خودراباخرده گرفتن از عکسهای شکارقانونی وبلاگها وسایتها خالی خواهندکرد.

دیروزوقتی کبکهای روزاول شکاررادیدم که ازفاصله کیلومتری می پرندفهمیدم که آن همه سلاح چه به روزطبیعت آورده واین کبکها که مزه باروت وساچمه را ازفروردین ماه چشیده اندچه قدرهوشیار وتیزپرواز شده اندواصلا شبیه کبک های خام چندسال پیش روزهای اول شکارنیستند.این است نتیجه هدیه مرگباردادن مجوزبه سلاحهای قاچاق به طبیعت وصنعت شکارایران وهدیه دلارهای گران قیمت به  اسلحه سازان ترک!تادرسواحل زیبای انتالیا به حماقتمان بخندند.

حال تادیرنشده لااقل ازاین سازمان بی اختیاراین انتظارمی رودتابا اطلاع رسانی درست وآموزش سلاح داران قاچاق مجوزدارشده، آنهاراتوجیه نمایند ونیروی محترم انتظامی نیزمساعدت بیشتری دررفع این معضل اجتماعی بنماید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 20 دی 1392 14:32
سلام
اینکه می فرمایید محیط زیست بخاطر عدم دانش افرادی که اخیرا برای سلاح غیرمجاز خود مجوز گرفته اند به این وضع افتاده مخالفم. شدید هم مخالفم

خیلی از این افراد سلاح را فقط بخاطر اسم اسلحه خریداری کردند و مجوز گرفتند. هیچ انگیزه ای برای تیراندازی به سوی پرندگان ندارند.

خیلی های دیگر هم که پروانه شکار گرفتند، شکارچی مبتدی و آماتور اند که در طول سال اگه یک پرنده را بتوانند شکارکنند به آرزوی خود رسیده اند.

اینکه فرمایش می کنید فروردین ماه شکار کبک می روند ، با قاطعیت تمام میگویم این کار جز از عهده شکارچیان حرفه ای و کار کشته و دست به تیری که در هر مرحله از عزیمت به شکارگاه تعداد شکارشان دو رقمی است بر نمی آید.اینان اند که با فوت وفن و تجربه مجال ارز اندام به بقیه را نمی دهند

سر و سامان دادن به وضعیت سلاح مملکت کار بسیار خوب و درستی بوده است ، که سلاح ها شناسنامه دار بشوند و دست اندرکاران آمار سلاح های موجود در مملکت را تا حدودی بدست بیارند.

مطمئن باشید اندک اند شکارچی مبتدی و یا تازه کار که در فصل غیر شکار به صحرا و کوهستان بزنند.
حسین شاه محمدیسلام -چیزی كه عیان است حاجت به بیان نیست-تازه شكارچی حرفه ای پرنده وجودخارجی ندارد.شخصی كه 10میلیون تومان به تفنگ مجوزدارداده به خاطرگوشت پرنده باتحمل آنهمه هزینه شكارنمی رودتادرخارج از فصل شكاركند!تجربه ثابت كرده كسی كه یكبارتخلف كند(سلاح قاچاق بخرد)مستعدتخلف بعدی هم هست.
چهارشنبه 11 دی 1392 12:16
با سلام.جانا سخن از زبان ما می گویی.تا زمانی که روزی موش را دست گربه بسپارند و بجای تاسیس اداره شکاربانی باید در کمال تعجب و خنده بسیاراز اداره حفاظت محیط زیست پروانه شکار بگیریم.و کسی حامی شکارچی قانونمند نباشد.از زمان گرفتن پروانه تا شکار باید با سر افکندگی و تحقیر مواجه شویم.با تشکر
دوشنبه 25 آذر 1392 22:32
با سلام بر شما .خیلی حیف شد نمی دانم این دسیسه کی بود این همه سلاح را مجوز داده تا طبیعت و پرنده و چرنده خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت نابود شود. نمی دانم چرا مسءولین فکری نمی کنند ... از قرار معلوم طرح جمع آوری مجددمیخوان شروع کنند .. ای وای ای وای....
دوشنبه 25 آذر 1392 18:38
سلام استاد
بسیار متاسفم
همان به تفنگ ها را بر دار کنیم و سالی یکبار گرد و غبارشان را پاک.
افسوس که گر جور فراغ تو نویسم / فریاد برآید ز دل هر که بخواند
یکشنبه 24 آذر 1392 18:14
سلام اقای شاه محمدی این بلا شامل ما هم درمنطقه شکار شد این بی تدبیری ریشه ازکجا می گیرد خدا میداندهمانطور گفتید با کمی متانت وحوصله میشه از شرشان خلاص شد . شاد باشید
سه شنبه 19 آذر 1392 21:37
حسین آقا این امرموضلی شده که نگو
دیگه هرجا بری آسمون به همین رنگه
ماهم اردبیل بااین موضل درگیریم خلاصه بدرویه ای رسم شده. اگه مقابله نشه اپیدمی خواهدشد
دوشنبه 18 آذر 1392 09:34
درود جناب شاهمحمدی:متاسف شدم از شنیدن از حکایت.امید که از این ببعد مشکلی نباشد و با دل خوش راهی طبیعت شوید.
یکشنبه 10 آذر 1392 18:47
آقای شاه محمدی قبلا اگه کسی شکارچی را میدید خیلی خوشحال میشد ،ما هم هفته پیش درگیر شدیم نتیجه این که بجای چماخ دستی اسلحه گرفته بشه اینطوریه
دوشنبه 27 آبان 1392 21:09
سلام داداش مادر گلستان هنوض پروانه نگرفتیم اینجا در شهر گنبد سه هزار شکارچی در روزهای شکار به الاگل میروند ودر انجا کارنوال شکار با زدن هزاران فشنگ ادامه دارد وهمه در کنار هم با مهربانی به شکار مپردازند بیشتر به ما سر بزن شکارچیان ایرانی
شنبه 25 آبان 1392 13:03
راستی امیدوارم برای شما ودوستان محترمتان ،دیدن این بی احترامی ،اول وآخرش باشد.
شنبه 25 آبان 1392 13:01
جناب آقای شاه محمدی
با عرض سلام واحترام خدمت شما
به اعتقاد بنده ، برخورد قاطع از طرف نیروی محترم انتظامی و پاسگاه های محلی با چنین رفتار های دور از منطقی ، سبب ترک این برخورد ها خواهد شد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب