تبلیغات

انواع تک گلولهslug فشنگ حاوی تک گلوله

 

 

 

 

 

 

 

 

تک گلوله جالبی است

تک گلوله گردباپوشش نمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تک گلوله باپوشش مسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع اسلاگ

 

اسلاک باپره بازشونده مخصوص تفنگهای ساچمه زنی

تفنگ ساچمه زنی مخصوص شلیک تک گلوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تک گلوله شات کان شبیهه ساچمه تفنگ بادیاین تک گلوله طوری طراحی شده تادرطول مسیر چرخش داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب ساخت اسلاگقالب ساخت تک گلوله