تبلیغات

نقش قنداق تفنگ درتیراندازی

برای یک تیراندازی موفق قنداق تفنگ برای شکارچی بایدکاملا اندازه باشد.زیرادرتفنگ های ساچمه زنی شکاف درجه و نشانه روی مثل تفنگهای گلوله زنی نبوده وچشم وتطابق قنداق می باشدکه کارهدف گیری راانجام می دهد.طول قنداق بایدبه اندازی باشد که هنگام به بغل کشیدن اسلحه زیادبلندنباشدکه به لباس یابازو گیرکندوزیادکوتاه نباشدکه هنگام تیراندازی انگشت شست موقع لگد زدن تفنگ به بینی بخوردوخلاصه درحدود5تا7سانتیمترانگشت شست درحالی که قبضه اسلحه راگرفته وبه حالت نشانه روی هستیم ازبینی فاصله داشته باشد.طول قنداق برای افرادبلندقدوکوتاه قدفرق می کند.معمولااگر قبضه تفنگ رابگیرید وانگشت  نشانه راروی ماشه قراردهید بایستی طول قنداق طوری باشد که ته قنداق درداخل آرنج دست قرارگیردوکوتاه یا بلندنیاید.اگراندازه قنداق کوتاه باشد شخص سعی می کندکه صورت خودراپایین نیاوردوروی قنداق قرارندهد،حاصل آن بالا قرارگرفتن چشم و بالنتیجه تفنگ بالا خواهد زد.اگرطول قنداق زیاد باشدبه لباس وآرنج گیرخواهد کردوتیراندازی سریع مشکل خواهد شد.

طرزرفع این عیب آنست که اگرقنداق بلنداست می توان متناسب باشخص گوتاه کردویااگر بلنداست بااضافه کردن لاستیک به ته قنداق به اندازه های مختلف آن را بلندومتناسب کرد.

اندازه دیگری که درقنداق فوق العاده مهم است:عبارت است ازخم قنداق درقسمتی که گونه روی آن قرارمی گیرد.خم متناسب به نحوی است که اگرتفنگ رابه حالت قراول ونشانه روی گرفتیم،بایستی نوک مگسک ومختصری تسمه روی لوله راببینیم. اگر بعدازنشانه روی سریع قسمت زیادی ازروی لوله رادیدیم خم قنداق کم بوده وتفنگ بالا خواهد زدواگر مگسک راندیدیم خم قنداق زیاد بوده وتفنگ درتیراندازی هوازی وسریع پایین خواهدزد.برای افرادی باگردن بلندوبلندقد خم قنداق بلیستی بیشترازافراد گوتاه قد وچاق باشد.برای امتحان خم فنداق کافی است چشم خودراببندید وتفنگ راسریع با لا آورده ونشانه روی کنید بعد چشم خود راباز کنید،دراین حال اگر طول بیشتری از لوله رادیدید خم کم بوده واگر مگسک را ندید خم زیاد است.

دراینجا لازم است متذکرشویم که چند اندازه دیگرنیزدرقنداق وجوددارد که درتیراندازی هوازنی اهمیت زیادی دارد.اگرکلفتی قنداق درقسمت قرارگرفتن روی گونه زیادترازحدمعمول باشد خط دیددرطرف راست خط تیرولوله قرارخواهد گرفت وتیربه چپ هدف اصابت خواهدکرد.برعکس اگرنازک باشدعلاوه برضربه شدید به گونه تیربه راست هدف خواهدخورد.

اندازه دیگری که درقنداق مهم وموردتوجه است خم قنداق به طرف راست است(اندازه ها برای افرادراست دست است)دربعضی تفنگها مخصوصا اسلحه های تراپ واسکیت برای اینکه قنداق درست ودر جای مناسب روی شانه قرارگیردکمی قنداق بطرف راست خم داده می شود.این خم اگرازحد معمول بیشترباشد باشدمثل نازک بودن قنداق،تیر بطرف راست خواهد خوردواگر کم باشد بلعکس خواهد شد.

طرزبرش ته قنداق نیزمهم است.اگرزاویه بین ته قنداق وپشت قنداق زیاد بسته وتندباشدسرلوله تفنگ پایین آمده و متمایل به پایین زدن خواهد بودواگرزاویه منفرجه باشد برعکس تفنگ بالا خواهدزد.اگرتفنگ راکناردیوارعمودقراردهیم وقسمت کف قنداق درکف زمین وقسمت خزانه تفنگ بادیوار درتماس باشد سرلوله تفنگ بایستی حدود7 سانتیمتر بادیوار فاصله داشته باشد.

درتفنگهای اسپرتی قسمت پایین ته قنداق نسبت به بالای آن به سمت راست مختصری خم داده می شود تاراحت درشانه قرارگیرد.درتفنگهای ساخت اروپا معمولاچون آنها درزمین های صاف شکار می کنندواغلب پرند گان درحال اوج گیری راهدف قرارمی دهند،تفنگ راطوری می سازند تادرفاصله 30متری حدود25 سانتیمتر بالابزند.برای آزمایش درستی اندازه های فوق روبروی آینه بزرگ قرارگرفته ودرتصویرخودسوراخ لوله اسلحه رانشانه بگیرید دراین حالت بایستی امتداد دولول (درتفنگهای دولول روهم )عمودبرخط افق بوده وامتدادخط ابروهایاچشمهاموازی خط افق باشدویکی ازچشمها بالاتریاپایینترازچشم دیگرنباشد. اگرخوانندگان محترم سوالی داشتندباکمال میل راهنمایی خواهم داد.

(درتصویرسمت راست که کف قنداق رانشان میدهد قنداق سمت راست مربوط به افراد راست دست است.به خمهای کف وقنداق توجه شود.)

 

حسین شاهمحمدی زمستان 88