تبلیغات
زمان مشاهده هدف وهدف گیری+حرکت تفنگ باهدف+تیراندازی تیراول دربهترین نقطهبه نحوه قرارگیری صورت درقنداق تفنگ درزمان انتظار خروج بشقابک درحالت صحیح وغلط توجه کنید.به نحوه قرارگیری پای جلو درمسیرتیراندازی درحالت صحیح توجه کنیدحالت گیری غلط(محورتیراندازمتمایل به عقب)حالت گیری صحیح(محورتیراندازمتمایل به جلو)منطقه شروع هدف گیری وشلیک به بشقابک