تبلیغات

زحمت کشان اداره محیط زیست میانه

باسلام مجدد،اینجانب ازطرف شکاچیان وطبیعت دوستان شهرستان میانه اززحمات پرسنل صدیق وزحمت کش اداره محیط زیست شهرستان میانه تقدیروتشکرنموده وآرزوی توفیق وپیشرفت روزافزون ازخداوندمنان برای آنها خواهانیم.

شکاروشکارچیگری ازابتدای تاریخ همواره جزء تفکیک ناپذیرزندگی بشری بوده وباروند تکاملی شیوه هاواهداف آن دستخوش تغیراتی شده است وهمگام باآن روشهای حفاظت ،تکثیر ومدیریت شکارنیزتغیرات اساسی یافته است.ولی درکشورما متاسفانه ابزاروادوات وروشهای صید وشکاربهبود وتکامل یافته اما جنبه های حفاظتی وکنترل شکارگاهها همچنان رنجورازضعف مدیریت درسطح کلان سازمانی است،بااین رونددرآینده ای نه چندان دورشکاروخاطرات آن رافقط دراذهان شکارچیان قدیمی جستجوخواهیم کرد.درشهری که زمانی به تعدادانگشت شمارشکاچی وجودداشت حال تعدادآن به بیش از1000نفررسیده است.واخیراتعداد زیادی سلاح قاچاق قانونمندگردیده وساماندهی شده!! !بااین وضعیت چه برسرتعدادمعدودشکارهای مانده خواهدآمد؟

اداره محیط زیست میانه باامکانات محدودوپرسنل کم چکونه می تواندازعهده حفاظت منطقه ای به این بزرگی برآید؟بنابرین حفظ طبیعت وشکارکه ازخواسته های اولیه تمامی طبیعت دوستان وشکارچیان است جزباهمکاری وهمدلی وارتباط نزدیک شکارچیان بااداره محیط زیست امکان نداردوبایستی به این نکته توجه نمودکه مامورین محیط زیست ازوقت وزندگی خودهزینه می کنندتااین ورزش تداوم پیداکند.

لذاازتمامی طبیعت دوستان وشکارچیان خواهشمندیم به مواردزیرتوجه ویژه داشته باشند:

1-مقررات شکاررارعایت وبه آن احترام بگذارید.

2-بامحیط بانان حداکثرهمکاری رانموده وآنان رادوست وهمیارخودبدانیدوهرگونه تخلف راسریعا گزارش نمایید.

3-شکارازداخل خودروکه اخیرا رواج پیدا کرده تخلف محسوب شده وازجنبه ورزشی وانسانی شکار به دوراست،خواهشمندیم تکرارنفرمایید!

4-به شکاربه عنوان اقتصادی وتهیه گوشت نگاه نکنیدوبه جنبه های ورزشی وطبیعت گردی آن بیشترارزش دهید.

5-طبیعت رابااشغال وزباله آلوده نکنیدوبعدازنوش جان کردن غذا اشغالها راجمع آوری نمایید.

6-دوستانی راکه خارج ازقواعد شکار میکنندراملامت کرده وتعدادبیشتر شکاررامهارت حساب نکنید.بارها ذکر کرده ام،رقابت سرتعدادشکارپسندیده نیست.مهارت خودرادرمیدان تراپ ویاباقوطی کنسرونشان دهید.

7-ازتیراندازی به هدفی که ازپشت آن مطمئن نیستید بخصوص درشکارکبک اکیدا خوداری کنیدمخصوصا این روزها که تعداد شکارچی تازه کارازتعدادشکاربیشترشده است.

8- ازتیراندازی به پرندگان دوراکیدا خوداری نماییدزیرا این کارمنجربه زخمی شدن ومرگ تدریجی  آن میشود.

9- ازبه کاربردن تور،سموم وادوات غیرمجازجهت ماهیگیری اجتناب کنید،لذت صیدیک ماهی باقلاب بسیاربیشتر ازصید انبوهی ازآن باتوراست.

10- ماهیان صید شده کوچک رابه آب بازگردانید،رهاسازی آن لذت بخش ترازخوردن آن است.

حسین شاه محمدی زمستان89