تبلیغات

اگرمی خواهیدبدانیدمشخصات سلاح بااندازه بدن شما متناسب است صفحه ای به اندازه یک متردریک مترتهیه ووسط آن راعلامت گذاری نموده وبا یک حرکت سریع درست مثل شکارکبک چندتیر به وسط آن شلیک نمائید،سپس مرکز تجمع ساچمه هارامشخص نموده وبانمودارپایین مقایسه کنیدتامشکل احتمالی تناسب سلاح راپیداکنید.