تبلیغات

سامان عبدالهی درشکارکبکافشین خان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افشین خان سعدلوی خلخال

 

 

 

 

 

سامان عبدالهی

مهسا شاه محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهسا شاه محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسام-حسین ودکتر قادرشاه محمدیحسام شاه محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسام شاه محمدی بنده ودکترقادرشاه محمدی

شکارباقرقره

 

شکارکبک چیل

مهندس بهزادخانی

ادریس شاه محمدی معروف به فرزادعضو تیم ملی تیراندازی تراپ دوبل(پسردایی عزیزبنده)