تبلیغات

دراینجامتوانید تعدادی ازعکسهای شکارمن ودوستان راببینید.

 

حسام -بنده وبرادرم دکترقادرشاه محمدی(جراح قلب وعروق -بیمارستان عالی نسب تبریز)

 

 

دوستان شکار

یادمرحوم خان آقابخیر